Δημοσθένης ( Ερωτήσεις 1-4 )

2013-03-20 12:53

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΥΠΕΡ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
§1-4
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

§1-2

1. «διδόναι παρρησίαν»: Τι ζητά με τη φράση αυτή ο Δημοσθένης από τους Αθηναίους και γιατί κατά τη γνώμη σας;

2. Ο Δημοσθένης στο προοίμιο, κατά τη γνώμη σας, προσπαθεί να αποσπασει την εύνοια των ακροατών του; Αν ναι με ποιους τρόπους ; Αν όχι, γιατί δεν το επιδιώκει;

3. Να χαρακτηρίσετε το Δηµοσθένη από τον τρόπο µε τον οποίο απευθύνεται στους Αθηναίους και να αιτιολογήσετε τους χαρακτηρισµούς σας.

4. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α µε τις λέξεις της νέας ελληνικής στη στήλη Β, µε τις οποίες έχει κοινό θέµα (σε σύνθεση ή µη) γράφοντας εµπρός από κάθε αριθµό της στήλης Α το ή τα αντίστοιχα γράµµατα από τη στήλη Β.

5. ____ δοκῶ 2. ____ αἱροῦµαι 3. ____ ἄρχοµαι 4. ____ διαβάλλω

α. έναρξη β. παραβολή γ. διαίρεση δ. παράδοξος ε. αδιάβλητος στ. λυκειάρχης
ζ. προσβλητικός η. προαιρετικός θ. δογµατικός ι. πρωταρχικός ια. εξαίρετος ιβ. δόξα

6. Να εντοπίσετε στο συγκεκριµένο κείµενο λέξεις που έχουν ετυµολογική συγγένεια µε τις εξής: καταξίωση, πρόσχαρος, άφεση, άφιξη, άγνωστος, αόρατος, αναµονή, προβολή, αφαίρεση, δάσκαλος, συµπάθεια, πολιτισµός, βελτιωµένος, επίγνωση.

7. ἀµφότεροι - ἑκάτεροι - οὐδέτεροι: Να γράψετε τη σηµασία καθεµιάς από τις λέξεις.

8. γιγνώσκω: Να σχηµατίσετε τέσσερα ουσιαστικά ή επίθετα (απλά ή σύνθετα) παράγωγα ή οµόρριζα του ρήµατος.


§ 3-4

9. Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί ο ρήτορας για να πείσει τους συμπολίτες του, ώστε να βοηθήσουν τους Ροδίους; Να κρίνεις την πειστικότητά τους.

10. Να προσδιορίσεις το ήθος των προσώπων, όπως αυτά παρουσιάζονται στο κείμενο.

11. Ο Δημοσθένης την πρόταση του για βοήθεια στους Ροδίους την υποβάλλει στους Αθηναίους άμεσα ή έμμεσα;

12. Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω φράσεις χρησιµοποιώντας κάποιον τύπο του ρήµατος «τεκµαίροµαι» ή κάποιο από τα παράγωγα ή οµόρριζά του.
• Το ότι αποδεδειγµένα δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση αυτή, ήταν το ............. της αθωότητάς του.
• Τα αντικειµενικά ............. προσδιορίζουν την αξία ενός ακινήτου ή ενός προϊόντος κατά το δυνατόν µε τρόπο γενικά αποδεκτό από τους πολίτες.
• Η έκφραση «το ............. εισόδηµα» είναι ένας όρος της οικονοµίας που χρησιµοποιείται κατά τη συµπλήρωση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης των Ελλήνων πολιτών.

13. Να προσδιορίσετε από ποιο ρήµα προέρχονται (ή µε ποιο είναι οµόρριζες) οι λέξεις της στήλης Α σηµειώνοντας Χ στη στήλη Β ή Γ
Α Β Γ
αἴρω αἱρέω-ῶ
άρση
αίρεση
έπαρση
κάθαρση
καθαίρεση
µετέωρος
έξαρση
προαιρετικός

14. σπουδάζω: α) Να γράψετε τη σηµασία της λέξης στην αρχαία και στη νέα ελληνική γλώσσα. β) Τι σηµαίνει η λέξη «σπουδαστήριο» στη νέα ελληνική;

15. λανθάνω: Να γραφούν τέσσερα παράγωγα ή οµόρριζα της λέξης.