Δημοσθένης ( Ερωτήσεις 17-20 )

2013-03-20 12:57

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΥΠΕΡ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
§§ 17-20


§§ 17-18
1. Σε ποια επιχειρήµατα βασίζει ο Δηµοσθένης την υποστήριξή του προς τη δηµοκρατία και τους δηµοκρατικούς πολίτες και την αντιπάθειά του προς την ολιγαρχία και τους ολιγαρχικούς; Πώς τον κρίνετε για τις απόψεις του αυτές; 
2. Πώς κρίνετε τη στάση των ολιγαρχικών (όπως την παρουσιάζει ο Δηµοσθένης στην § 18) στο θέµα της ισότητας των πολιτών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
3. Ποια σηµασία αποδίδει ο Δηµοσθένης στη σταθερότητα της φιλίας µεταξύ της Αθήνας και των άλλων πόλεων και ποια µορφή πολιτεύµατος µπορεί να εξασφαλίσει αυτή τη φιλία;
4. Να σηµειώσετε αν καθεµιά από τις ακόλουθες λέξεις συνδέεται ετυµολογικώς µε τη λέξη «ὅρος» (ὁ) µε τη σηµασία που έχει στο κείµενο (= σύνορο) ή µε µια από τις ακόλουθες λέξεις: ὁράω-ῶ, ὄρος (το), ὥρα.
1. Ὅρος (ὁ) 2. Ὁράω-ῶ 3. Ὄρος (τό) 4. Ὥρα
α) οροσειρά β) σύνορο γ) όριο δ) ορειβασία ε) µεθόριος στ) οροπέδιο ζ) οριοθετώ η) ωριαίος θ) καθορίζω ι) όµορος ια) ορατός ιβ) εξορίζω ιγ) πρόωρος ιδ) ορεσίβιος.
5. εὖνοι (ὁ εὔνους): Να γράψετε δύο λέξεις ετυµολογικά συγγενείς προς αυτήν.
6. Να βρείτε στη νέα ελληνική δύο ετυµολογικώς συγγενείς λέξεις για καθεµιά από τις ακόλουθες λέξεις: ἐξάγοντας, συστήσεται, δουλείαν, προσδοκῶσι.


§§ 19-20

1. δουλείαν (§ 19): Τι θεωρεί «δουλείαν» στο κείµενο ο Δηµοσθένης; Είναι εύστοχος ο χαρακτηρισµός του; Να απαντήσετε τεκµηριωµένα.
2. Ποια επίδραση µπορεί να έχει στο πολίτευµα άλλων ελληνικών πόλεων, ακόµη και της ίδιας της Αθήνας, κατά τον Δηµοσθένη, η ύπαρξη ολιγαρχικών ή ανελεύθερων πολιτευµάτων σε κάποιες ελληνικές πόλεις;
3. Γιατί η Αθήνα είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη για τους Ροδίους ολιγαρχικούς και ποιες ενέργειες θα µπορούσαν να κάνουν εναντίον της, κατά τον Δηµοσθένη;
4. παραινῶ: α) Ποια είναι η σηµασία της λέξης στην αρχαία ελληνική γλώσσα; β) Να συνθέσετε το β΄ συνθετικό της λέξης αντικαθιστώντας την πρόθεση «παρά» (ως α΄ συνθετικό) διαδοχικά µε καθεµιά από τις προθέσεις σύν, ἐπί και να σχηµατίσετε µια φράση ή πρόταση για κάθε
λέξη που προκύπτει, ώστε να δηλώνεται η σηµασία της.
5. Να συµπληρώσετε τα κενά χρησιµοποιώντας λέξεις (απλές ή σύνθετες)
παράγωγες ή οµόρριζες του β΄ συνθετικού της λέξης «ἐξάγω».
• Η .......... προϊόντων προς άλλες χώρες βοηθάει σηµαντικά την οικονοµία µιας χώρας.
• Κατά τις ..... εξετάσεις θα κριθεί η είσοδός του στη σχολή αυτή.
• Στη λογική ανήκουν οι ....... συλλογισµοί (από τα γενικά στα µερικά) και οι ........ συλλογισµοί (από τα µερικά στα γενικά).
• Στις .......... εξετάσεις κρίνεται η µετάβαση των µαθητών στην επόµενη τάξη.
• Ο σωστός τρόπος συµπεριφοράς του δείχνει ότι έχει σωστή ......
• Ένας κεντρικός .........., που θα κατασκευαστεί στην περιοχή, θα µεταφέρει τα νερά της βροχής στη θάλασσα.
• Τον αγώνα που .......... αυτή τη στιγµή, παρακολουθούν στο στάδιο δέκα χιλιάδες άνθρωποι.