Ξενοφώντας ( 20 - 24 )

2013-03-11 01:15

 

Στις παραγράφους 20-24 περιγράφονται:
�� Η πορεία του αθηναϊκού στόλου
�� Η είδηση της κατάληψης της Λαμψάκου και η αντίδραση των Αθηναίων
�� Οι πρώτες εντολές του Λυσάνδρου
�� Οι ενέργειες των Αθηναίων
�� Η κατασκοπεία του Λυσάνδρου
Η πορεία του αθηναϊκού στόλου
Οι Αθηναίοι όταν έκαναν επιδρομές εναντίον των ιωνικών πόλεων, έμαθαν ότι ο Λύσανδρος
με το στόλο του είχε μπει στα στενά του Ελλησπόντου. Επειδή κατάλαβαν το σχέδιο του, ότι
δηλαδή ήθελε να εμποδίσει τον ανεφοδιασμό της Αθήνας με σιτάρι από τον Πόντο,
σταμάτησαν τις μέχρι τότε επιδρομές τους εναντίον των ιωνικών πόλεων και ακολουθούσαν
από κοντά τον Λύσανδρο (Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι κατά πόδας πλέοντες). Παρακολουθώντας το
σπαρτιατικό στόλο αγκυροβόλησαν με τα 180 πλοία τους στον Ελαιούντα, που βρισκόταν
στη Θρακική χερσόνησο (ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσίν ὀγδοήκοντα
καὶ ἑκατόν). Στη Θρακικό χερσόνησο βρίσκονταν ο Ελαιούντας και η Σηστός, ενώ στη
μικρασιατική ακτή η Άβυδος και η Λάμψακος. Οι πόλεις αυτές, καθώς ήταν στα στενά του
Ελλησπόντου, μπορούσαν να ασκήσουν έλεγχο στο διαμετακομιστικό εμπόριο της περιοχής.
Η είδηση της κατάληψης της Λαμψάκου και η αντίδραση των Αθηναίων
Οι Αθηναίοι αγκυροβόλησαν στον Ελαιούντα και γευμάτιζαν. Στα κείμενα του Ομήρου και
του Αισχύλου η λέξη «ἄριστον» σημαίνει «πρωινό, πρόγευμα». Στην ιωνική και αττική
πεζογραφία σημαίνει «μεσημεριανό γεύμα». Ενώ γευμάτιζαν, πληροφορήθηκαν την άλωση
της Λαμψάκου (Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον),
που ήταν σύμμαχός τους, και αμέσως ανοίχτηκαν στο πέλαγος με κατεύθυνση τη Σηστό (καὶ
εὐθύς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν). Αφού εφοδιάστηκαν με τρόφιμα, έπλευσαν στους Αιγός
ποταμούς (Ἐκεῖθεν δ’ εὐθύς ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγός ποταμοὺς ἀντίον τῆς
Λαμψάκου), κωμόπολη χτισμένη κοντά στο ομώνυμο ποτάμι της Θρακικής χερσονήσου,
απέναντι από τη Λάμψακο. Στο σημείο αυτό ο Ελλήσποντος είχε πλάτος 15 στάδια (διεῖχε δὲ
ὁ Ἐλλήσποντος ταύτῃ σταδίους «ὡς πεντεκαίδεκα). Το στάδιον ήταν μονάδα μήκους ίση
με 185 μέτρα. Επομένως, το πλάτος του Ελλησπόντου εκεί είναι 2775 μέτρα. Στους Αιγός
ποταμούς πήραν το δείπνο τους (Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο). Η λέξη «δεῖπνον»
σημαίνει: α) το απογευματινό φαγητό, β) το βραδινό φαγητό (το κύριο γεύμα).
Οι πρώτες εντολές του Λυσάνδρου
Ο Λύσανδρος το επόμενο πρωί έδωσε διαταγή να προγευματίσουν τα πληρώματα και να
επιβιβαστούν στα πλοία (Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούςῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμανεν εἰς
τὰς ναῦς ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν). Ταυτόχρονα έκανε τις απαραίτητες
προετοιμασίες σαν για ναυμαχία (πάντα δὲ παρασκευασάμενος ὡς εἰς ναυμαχίαν). Έδωσε
εντολή να τοποθετήσουν «παραβλήματα στα πλάγια των πλοίων, ένα είδος παραπετασμάτων,
συνήθως από δέρματα ή χοντρά υφάσματα, για να μην βλέπουν οι Αθηναίοι τις κινήσεις των
πληρωμάτων του αλλά και για να προστατεύονται από τα βέλη (τὰ παραβλήματα
παραβάλλων). Επίσης διέταξε κανείς να μην κινηθεί από τη θέση του αλλά να παραμείνει
όλος ο στόλος του έτοιμος για ναυμαχία στο λιμάνι της Λαμψάκου (προεῖπεν ὡς μηδείς
κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο).
Διαίρεση της ημέρας από τους αρχαίους Έλληνες
Οι αρχαίοι Έλληνες διαιρούσαν την ημέρα σε τρία μέρη: α) στον όρθρο, το πρωί ως το
μεσημέρι «τὴν ἀγορὰν πλήθουσαν», β) στις μεσημβρινές ώρες «μεσημβρία» και γ) στις
πρώτες απογευματινές ώρες «δείλη» και στις πρώτες βραδυνές ώρες «ὀψέ».
Οι ενέργειες των Αθηναίων
Οι Αθηναίοι κάθε μέρα έβγαιναν από το λιμάνι τους και παρατάσσονταν σε ευθεία γραμμή
μπροστά στο λιμάνι της Λαμψάκου, όπου αγκυροβολούσε ο Λύσανδρος (Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι
ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπί τῷ λιμένι παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν).
Προετοιμάζονταν να συγκρουστούν με το σπαρτιατικό στόλο αλλά δεν μπορούσαν να
προκαλέσουν τον Λύσανδρο σε ναυμαχία. Όταν λοιπόν βράδιαζε γύριζαν πίσω στους Αιγός
ποταμούς (Ἐπεί δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν
πάλιν εἰς τοὺς Αἰγός ποταμούς). Οι άφρονες Αθηναίοι στρατηγοί δεν είχαν καταλάβει το
στρατηγικό σχέδιο του Λυσάνδρου και πίστευαν ότι ο Λύσανδρος από φόβο και δειλία δεν
τολμούσε να τους αντιμετωπίσει στο ανοικτό πέλαγος.
Η κατασκοπεία του Λυσάνδρου
Ο Λύσανδρος έστειλε τα ταχύπλοα πλοία του για να κατασκοπεύσουν τις κινήσεις και τις
ενέργειες των Αθηναίων μόλις αποβιβάζονταν στην ξηρά (Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν
νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδάν δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ,τι ποιοῦσιν
ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι). Φαίνεται ότι είχε πληροφορηθεί ότι οι Αθηναίοι
απομακρύνονταν από τα πλοία για να αγοράσουν τρόφιμα. Φρόντισε να μην αποβιβάζονται
οι δικοί του στρατιώτες παρά μόνο αφού επέστρεφαν τα ταχύπλοα πλοία και τον ενημέρωναν
για τις κινήσεις των Αθηναίων (Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται
ἧκον). Ήθελε να είναι σίγουρος ότι οι αντίπαλοι δεν θα τον αιφνιδιάσουν. Επί τέσσερις
ημέρες παρακολουθούσε τους Αθηναίους και εφάρμοζε την τακτική της αναβολής (Ταῦτα δ’
ἐποίει τέτταρας ἡμέρας: καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο). Το σχέδιο του δεν ήταν να
ναυμαχήσει με τους Αθηναίους αλλά να αιχμαλωτίσει τον αθηναϊκό στόλο χωρίς ναυμαχία.
Χαρακτηρισμός Αθηναίων και Λυσάνδρου
Οι Αθηναίοι γεμάτοι αυτοπεποίθηση εξαιτίας της προηγούμενης νίκης τους στις Αργινούσες
δεν υπολόγισαν την πονηριά του Λυσάνδρου. Πίστευαν στη ναυτική τους υπεροχή και στη
ναυτική τους τέχνη και δεν αντιλήφθηκαν το σχέδιο που είχε στο νου του ο Λύσανδρος. Στις
προθέσεις τους διαφαίνεται η επιθυμία για άμεση σύγκρουση γιατί είναι βέβαιοι για τη νίκη
τους, που θα τους δώσει ικανοποίηση για την καταστροφή της Λαμψάκου αλλά και θα
τερματίσει ευνοϊκά τον πόλεμο γι’ αυτούς. Ενεργούν παρορμητικά και με διάθεση υπεροψίας.
Αυτή η συναίσθηση της υπεροχής γεννά την ύβρη.
Ο Λύσανδρος ετοίμασε τα πλοία του για ναυμαχία αλλά δεν έβγαινε από το λιμάνι, γιατί
ήθελε να αιχμαλωτίσει το στόλο των Αθηναίων χωρίς ναυμαχία. Συνέλαβε ένα σχέδιο
παραπλάνησης των Αθηναίων. Για τέσσερις ημέρες δεν αντιμετώπιζε τους Αθηναίους στο
ανοιχτό πέλαγος, μολονότι οι Αθηναίοι τον προκαλούσαν. Ήξερε ότι ο αθηναϊκός στόλος
υπερτερούσε και γι’ αυτό απέφευγε να τους αντιμετωπίσει στο ανοιχτό πέλαγος. Η αποφυγή
του Λυσάνδρου να ναυμαχήσει ήταν δόλωμα για τους Αθηναίους, που πίστευαν ότι από
αδυναμία, φόβο και δειλία ο Λύσανδρος δεν συγκρούονταν μαζί τους. Όμως ο έμπειρος,
πονηρός και συνετός Λύσανδρος έμαθε με ακρίβεια τις κινήσεις των Αθηναίων και τις
αδυναμίες τους και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να τους επιτεθεί. Κινείται νηφάλια,
προγραμματισμένα και με ορθολογική εκτίμηση των δεδομένων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ξενοφώντας, όταν αναφέρεται στους Αθηναίους, χρησιμοποιεί
γενικό υποκείμενο αποφεύγοντας να αναφερθεί στους αρχηγούς τους, ενώ, όταν κάνει λόγο
για τους Λακεδαιμόνιους, χρησιμοποιεί προσωπικό υποκείμενο για να εξάρει την
προσωπικότητα του Λυσάνδρου.
Η οργάνωση του λόγου
Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται η δράση των Αθηναίων και η αναβλητική τακτική του
Λυσάνδρου. Χρησιμοποιεί τον αόριστο (ὡρμίσαντο) όταν οι δύο στόλοι έρχονται κοντά και
πλησιάζει η ώρα της σύγκρουσης. Έπειτα χρησιμοποιεί παρατατικό (ἐδειπνοποιοῦντο) για
να δηλώσει διάρκεια. Με την εναλλαγή παρατατικού και αορίστου αφηγείται αβίαστα και
φυσικά τη δράση των δύο αντιπάλων. Χρησιμοποιεί τους παρατατικούς «ἐποίει» και
«ἐπανήγοντο» για να δηλώσει ότι ο Λύσανδρος έκανε το ίδιο πράγμα για τέσσερις ημέρες
και οι Αθηναίοι ανοίγονταν στο πέλαγος συνεχώς. Πετυχαίνει το σχήμα της παρήχησης με τις
λέξεις «παραβλήματα παραβάλλων». Ο λόγος του είναι πιο σύνθετος αφού οργανώνεται με
κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, απαρεμφατικά και μετοχικά σύνολα, που δίνουν
μεγαλύτερη συνοχή και δείχνουν το βάθος των ενεργειών των αντιπάλων.
��������������������������������
�� ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ
Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
α. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης
1. Ποια ήταν η πορεία του αθηναϊκού στόλου μετά τη Χίο και γιατί;
2. Τι πληροφορήθηκαν στον Ελαιούντα οι Αθηναίοι και πώς κινήθηκαν έπειτα από αυτό;
3. Τι διέταξε ο Λύσανδρος και ποιος φαίνεται να ήταν ο απώτερος σκοπός του;
4. Ποιες εντολές έδωσε ο Λύσανδρος και σε ποιες ενέργειες προχώρησε;
5. Οι διαδοχικές εντολές του Λυσάνδρου υπακούουν σ’ ένα γενικότερο στρατηγικό σχέδιο.
Σε τι αποβλέπει αυτό; Να επισημάνετε τις φάσεις του.
6. Η κατασκοπευτική τακτική του Λυσάνδρου σε ποιο συμπέρασμα σας οδηγεί και τι
προοικονομεί ως προς τη τελική έκβαση της ναυμαχίας;
7. Οι Αθηναίοι έπεσαν στην παγίδα του Λυσάνδρου; Πώς αποδεικνύεται αυτό;
8. Να χαρακτηρίσετε από το συγκεκριμένο απόσπασμα τον Λύσανδρο και τους Αθηναίους.
9. Ποιες ενέργειες του Λυσάνδρου φανερώνουν τη στρατηγική του ικανότητα;
β. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
1. Ποια ρήματα δηλώνουν τις εντολές του Λυσάνδρου;
2. Τι τέχνασμα μετέρχεται ο Λύσανδρος για να δείξει ότι είναι έτοιμοι προς ναυμαχία;
3. Γιατί θα κατασκόπευαν τους Αθηναίους τα γρήγορα πλοία των Σπαρτιατών;
γ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1. Όταν οι Αθηναίοι έμαθαν για τη πτώση της Λαμψάκου
α. αγκυροβόλησαν στον Ελαιούντα
β. οργάνωσαν την ανακατάληψη της πόλης
γ. μετακινήθηκαν κατευθείαν στους Αιγός ποταμούς
δ. έπλευσαν πρώτα προς τη Σηστό
2. Οι Αθηναίοι επέστρεψαν στο ορμητήριό τους, όταν πια
α. ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο
β. ἀντανήγαγε Λύσανδρος
γ. τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι
δ. τῆς ἡμέρας ὀψέ ἦν
3. Οι κατάσκοποι θα έδιναν αναφορά στον Λύσανδρο, όταν
α. θα αποβιβάζονταν οι Σπαρτιάτες
β. θα έπλεαν εναντίον τους οι Αθηναίοι
γ. θα αποβιβάζονταν οι Αθηναίοι
δ. δε θα ανοίγονταν στη θάλασσα οι Αθηναίοι
4. Οι πρώτες εντολές του Λυσάνδρου δείχνουν
α. το φόβο για τους Αθηναίους
β. τη διάθεσή του για φυγή
γ. τη μεθοδικότητα και την προνοητικότητά του
δ. την προετοιμασία του για ναυμαχία
5. Οι Αθηναίοι παρατάχθηκαν για ναυμαχία, γιατί
α. επιδίωκαν πια τον τερματισμό του πολέμου
β. είχαν την επιθυμία να πάρουν εκδίκηση για τη Λάμψακο
γ. ένιωθαν ασφαλείς με τη ναυτική τους υπεροπλία
δ. είχαν αναπτερωμένο το ηθικό τους
6. Οι Αθηναίοι είχαν αναπτερωμένο ηθικό και ακολουθούσαν κατά πόδας τον στόλο των
Πελοποννησίων, γιατί:
α. έπαιρναν χρήματα από τους Πέρσες
β. είχαν νικήσει τους Σπαρτιάτες στη ναυμαχία κοντά στις Αργινούσες νήσους
γ. ο στόλος τους ήταν πενταπλάσιος από τον στόλο των Λακεδαιμονίων
δ. είχαν σύμμαχο τον Πέρση βασιλιά, ο οποίος τους παρείχε οικονομική και στρατιωτική
βοήθεια
7. Οι Αθηναίοι έμαθαν την κατάληψη της Λαμψάκου
α. όταν βρίσκονταν στη Σάμο
β. όταν βρίσκονταν στον Ελαιούντα
γ. όταν βρίσκονταν στους Αιγός ποταμούς
δ. καθ’ οδόν προς τη Σηστό
δ. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους
1. Οι Αθηναίοι έπλευσαν στους Αιγός ποταμούς, μόλις έμαθαν την άλωση της συμμαχικής
πόλης = ……
2. Οι Αθηναίοι δείπνησαν στη Σηστό και έπλευσαν προς τη Λάμψακο = ......
3. Ο Λύσανδρος τοποθέτησε τα παραπετάσματα των πλοίων και διέταξε επίθεση = ……
4. Οι Σπαρτιάτες κατασκόπευαν τι κάνουν οι Αθηναίοι, όταν αποβιβάζονταν στην ξηρά = ....
5. Οι Αθηναίοι έμαθαν για τη κατάληψη της Λαμψάκου, όταν βρίσκονταν στον Ελαιούντα =
6. Ο Λύσανδρος το πρωί διέταξε τους άνδρες του να επιβιβαστούν στα πλοία = ……
7. Ο Λύσανδρος απέφευγε να αντιμετωπίσει τους Αθηναίους, γιατί ήθελε πρώτα να τους
κατασκοπεύσει = ……
8. Οι Αθηναίοι παρατάχθηκαν για τη ναυμαχία το απόγευμα = ..........
9. Ο Λύσανδρος κατασκόπευε τους Αθηναίους για επτά ημέρες = ............
10. Οι Αθηναίοι προμηθεύτηκαν τρόφιμα από τους Αιγός ποταμούς = .............
11. Οι Αθηναίοι τοποθέτησαν παραπετάσματα στα πλάγια των πλοίων = ............
12. Η κύρια εντολή του Λυσάνδρου στα πληρώματα των πλοίων του ήταν να μην κινηθεί
κανείς από τη θέση του = ..............
13. Οι Αθηναίοι έβγαιναν στ’ ανοιχτά και προκαλούσαν τους αντιπάλους σε ναυμαχία = ........
14. Οι Αθηναίοι είχαν αγκυροβολήσει στη Λάμψακο = ..............
15. Ο Λύσανδρος αποβίβαζε τους ναύτες από τα πλοία σε καθημερινή βάση = ............
16. Οι Αθηναίοι με την ανατολή του ηλίου παρατάχθηκαν κατά μέτωπο έτοιμοι για ναυμαχία
= ................
17. Ο Λύσανδρος προκαλούσε τους Αθηναίους σε ναυμαχία και παρέταξε τα πλοία του κατά
μέτωπο = .............
ε. Ερωτήσεις Κατάταξης
1. Τοποθετήστε κατά χρονική ακολουθία τα γεγονότα
α. ο Λύσανδρος ετοιμάζεται για ναυμαχία ( )
β. οι Αθηναίοι με το φως της ημέρας παρατάσσονται ( )
γ. κατάσκοποι του Λυσάνδρου ακολουθούν τους Αθηναίους ( )
δ. από τον Ελαιούντα οι Αθηναίοι φθάνουν στη Σηστό ( )
ε. επί τέσσερις ημέρες οι Αθηναίοι ανοίγονται για ναυμαχία ( )
στ. οι Αθηναίοι ναυλοχούν στους Αιγός ποταμούς ( )
Να κλιθούν σε ενικό και πληθυντικό αριθμό τα ουσιαστικά: ναυσίν, ποταμούς,
σταδίους, ὄρθρος, ναυμαχίαν, μετώπῳ, ἡμέρας
2. Να βρεθούν τα τριτόκλιτα συμφωνόληκτα ουσιαστικά και να γραφούν στις πλάγιες
πτώσεις και στους δύο αριθμούς
3. Να βρεθούν οι μετοχές των συνηρημένων ρημάτων και να γραφούν στην ίδια πτώση, στο
ίδιο γένος αλλά στον αντίθετο αριθμό, σε όλους τους χρόνους της φωνής στην οποία
βρίσκονται.
4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση στα ρήματα: ἔπλευσαν, διεῖχε, ἦν, ἐσήμανεν,
εἰσβαίνειν, παρασκευασάμενος, παραβάλλων, προεῖπεν, παρετάξαντο, ἀντανήγαγε,
ἐκέλευσεν, ἕπεσθαι, ἐξαγγεῖλαι
5. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στα ρήματα: ὡρμίσαντο, ἀγγέλλεται, ἀνήχθησαν,
παρετάξαντο, ἀντανήγαγε, ἐξεβίβασε, προεῖπεν, ποιοῦσιν
6. τὰς ταχίστας: Να γραφούν τα παραθετικά του επιθέτου
7. αὐτοῖς, μηδείς, ὅ,τι, ταῦτα: Να αναγνωρίσετε τις αντωνυμίες και να τις κλίνετε στο γένος
που βρίσκονται σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.
8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ)
α. Ἐλαιοῦντι: είναι ουσιαστικό β΄ κλίσης συμφωνόληκτο = ……
β. ὡρμίσαντο: είναι γ΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου του ρ. ὁρμίζομαι = ……
γ. μηδείς: είναι αόριστη αντωνυμία = ……
δ. ναυσίν: είναι δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού η ναῦς = ……
ε. ἐπιούσῃ: είναι μετοχή αορίστου του ρ. ἕπομαι = ……
στ. ταῦτα: είναι αναφορική αντωνυμία = ……
ζ. ἀποπλεῖν: είναι απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. ἀποπλέω = ……
9. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων που βρίσκονται σε
παρένθεση:
Ἐνταῦθα ………… (ἀγγέλλομαι, παθ. αορ.) αὐτοῖς τὰ περὶ Λάμψακον καὶ εὐθύς οὗτοι
………… (ἀνάγομαι, ενεστ.) εἰς Σηστόν. Λύσανδρος τὰς ………… (ταχεῖα, συγκρ.
βαθμός) τῶν νεῶν …………. (κελεύω, παρακ.) ………… (ἕπομαι, απαρ. μελλ.).
1. Να γράψετε ομόρριζες λέξεις στα νέα ελληνικά: ἀγγέλλεται, ἐπισιτισάμενοι, ἐπιούσῃ,
ἐσήμανεν, εἰσβαίνειν, κινήσοιτο, παρετάξαντο, κατιδόντας, ἐξεβίβασεν,
παραβάλλων
2. Ποια ομάδα λέξεων περιέχει μόνο παράγωγες του βάλλω:
α. βαλάντιο – διαβλητός – βαλβίδα
β. περίβολος – αμφιβληστροειδής – κύμβαλο
γ. αμφιβολία – βλάβη – βέλος
δ. επιβλητικός – συμβόλαιο – έμβλημα
3. Με ποια ομάδα λέξεων είναι ομόρριζη η λέξη βαθμός:
α. εἰσβαίνειν – παραβλήματα – ἐξεβίβασεν
β. ἐκβῶσι – ἐξεβίβασεν – παρασκευασάμενος
γ. ἐκέλευσεν – εἰσβαίνειν – παραβλήματα
δ. ἐξεβίβασεν ‐ εἰσβαίνειν ‐ ἐκβῶσι
4. Να συνδυάσετε κάθε λέξη της στήλης Α με την αντίστοιχη σημασία στη στήλη Β:
Α Β
1. ἐπιοῦσα α. παραπέτασμα
2. ὄρθρος β. χαραυγή
3. παράβλημα γ. παράταξη
4. τάξις δ. επόμενη
5. ὀψέ ε. βγαίνω στο πέλαγος εναντίον κάποιου
6. ἕπομαι στ. αργά
7. ἐπανάγομαι ζ. ακολουθώ
8. ἀριστοποιοῦμαι η. διατάσσω
9. προαγορεύω θ. γευματίζω
5. Να συνδυάσετε κάθε λέξη της στήλης Α με την αντίθετή της στη στήλη Β:
α
τές ή Λανθασμένες:
.......
...
............
νιά του πλοίου = ................
.
7. κειμένου:
ἰσβαίνω, παράβλημα, τάξις, ἀντανάγω, καθορῶ
Α Β
1. ὀψέ α. ὕστερον
2. ἐπιοῦσα β. ἐπίσχω
3. εἰσβαίνω γ. ἐπιβιβάζω
4. έκβιβάζω δ. προτεραῖ
5. ἕπομαι ε. ἡγοῦμαι
6. πρότερον στ. ὄρθρος
7. ἀνάγομαι ζ. ἐκβαίνω
η. ἀποβιβάζω
θ. ὁρμίζομαι
6. Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι Σωσ
1. ἡ ἐπιοῦσα: σημαίνει η προηγούμενη = .............
ἡ τάξις: σημαίνει η παράταξη = ....................
3. ἕπομαι: σημαίνει φεύγω = ............................
4. ἀριστοποιοῦμαι: σημαίνει είμαι άριστος = ...........
5. ὁ ὄρθρος: σημαίνει η χαραυγή = ...........................
6. σημαίνω: σημαίνει δίνω σήμα = ............................
7. παραβάλλω τά παραβλήματα: σημαίνει διπλώνω τα πα
8. ἐν μετώπῳ: σημαίνει σε μετωπική γραμμή = .............. ..